top of page

AVÍS LEGAL

 

 1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web 

  Aquest lloc web és titularitat de CLÀUDIA CORNELLA LIFE COACH (“CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP”),  amb domicili professional a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), Urb. Sant Romà Parc, B, 3-2, inscrita al registre de comerç amb el número 928929 Z i amb número de registre tributari F-005181-F. Vostè pot contactar amb CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP mitjançant el número de telèfon +(376) 323 616 i l’adreça de correu electrònic hello@claudiacornella.com. 


  La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre els serveis i productes que ofereix CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP.
   

 2. Acceptació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

  L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa, que també es troba a la seva disposició en aquest lloc web (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Així mateix, es comprometen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

  Aquest lloc web utilitza “cookies”, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística relativa a la navegació i per mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les pautes de navegació. Si continuen navegant, considerem que accepta el seu ús.
   

 3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.
   

 4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc webDefinició del terme “continguts”:

  El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació d’aquest lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

  Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:
  Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als seus usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), llevat que CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o bé mitjançant llicències o autoritzacions atorgades per escrit. 

  Per tant, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin en cas que s’infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat

  En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP mitjançant l’adreça de correu electrònic hello@claudiacornella.com, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.
   

 5. Dret d’exclusió

  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris de què es tracti.
   

 6. Responsabilitats 

  Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:
  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

  Altres:
  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube i similars). Per tant, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

  Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP mitjançant l’adreça de correu electrònic hello@claudiacornella.com, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.
   

 7. Autorització d’enllaços 

  Sense perjudici que s’autoritzen els enllaços a aquest lloc web, resta prohibit l’entramat i qualsevol altre aprofitament deslleial dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP.

  Així mateix, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.
   

 8. Legislació aplicable i jurisdicció

  Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. 

  Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals andorrans, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

  Darrera actualització: Juliol del 2020

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 

 1. Responsable del tractament de les seves dades personals:

  La responsable del tractament de les seves dades és CLÀUDIA CORNELLA LIFE COACH (“CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP”). 
   

 2. Fitxer declarat prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

  Amb l’establert per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LLQDP”), i amb l’establert als reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP passarà a formar part dels fitxers titularitat de CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP degudament inscrits prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra. 
   

 3. Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

  No s’han de facilitar, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant, en cas que fos imprescindible per a dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de dades personals de tercers, la persona que les subministri assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot l’establert en aquesta política de privadesa.

  En cas que, per a poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés pel tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, com ara, per exemple, una còpia escanejada del Llibre de Família.
   

 4. Finalitats del tractament:

  Les dades personals rebudes mitjançant l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a les adreces de correu electrònic de contacte hello@claudiacornella.com o mitjançant els formularis dels apartats de “Contacte” , “Parlem! Les consultes inicials són gratuïtes” i “Subscribe” que CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP  posa a la seva disposició en aquest lloc web, podran ser recollides i tractades per CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP  amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació, consulta, reclamació o suggeriment, així com per a realitzar tots els tràmits i/o procediments necessaris per a donar curs a la referida sol·licitud. Aquest tractament de les seves dades personals es basa en el consentiment informat que vostè haurà manifestat en enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte o en facilitar i enviar les dades requerides als formularis dels apartats de “Contacte”, “Parlem! Les consultes inicials són gratuïtes” i “Subscribe”. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, tot i que en cas de no facilitar-se les dades personals en qüestió, no es podrà procedir a donar curs a la seva sol·licitud d’informació, consulta, reclamació o suggeriment. 
   

 5. Destinataris o tipus de destinataris, inclosos prestadores de serveis:

  En cas que fos necessari, per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, les seves dades personals es podran transmetre als següents destinataris o tipus de destinataris: 

  1. Proveïdors de serveis de CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti. Els referits proveïdors de serveis de CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP  ho realitzaran segons les instruccions de CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP  i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat.
    

  2. Tercers que no tinguin relació amb CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir los termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d’alguna altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
    

 6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

  En compliment de la LLQPD, i dels reglaments que la desenvolupen, CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP  l’informa que, per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, i supressió de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a la direcció de correu electrònic hello@claudiacornella.com, a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.
   

 7. Seguretat:

  CLÀUDIA CORNELLA LEADERSHIP  li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmesa a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècnica com organitzativa, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal us, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.
   

 8. Modificacions a la Política de Privadesa:

  Aquesta Política de Privadesa esta subjecta a eventuals modificacions d’acord amb la normativa aplicable en cada moment. 
   

 

Darrera actualització: Juliol del 2020

bottom of page